kim jesteś?

czego szukasz?

Statut

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO „LUSTRA” - TEKST JEDNOLITY

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego „LUSTRA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dorotę Ewę Szymonik, córkę Marii i Grzegorza, PESEL 82120300064, oraz Wiolettę Kastrau, córkę Kazimierza i Barbary, PESEL 76102012322, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Kosiorkiewicza w jego kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Boduena nr 4 m. 9 za repertorium A nr 2853/2013 w dniu 25 października 2013 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 2. Fundacja ma osobowość prawną.

 3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa. Fundacja może otwierać oddziały, tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa poza siedzibą Fundacji w kraju i zagranicą.

 

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych fundacji.

 

§ 6.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 1. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet i mężczyzn

 2. Promowanie i wspieranie idei partnerstwa w związkach

 3. Promowanie i zachęcanie do zmian zmierzających do utrzymania równowagi życiowej kobiet i mężczyzn

 4. Wspieranie samorealizacji kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym

 5. Budowanie społeczeństwa otwartego

 6. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych

 7. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży

 8. Kształtowanie postaw wśród dorosłych, dzieci i młodzieży: odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej, otwartości, sprawczości, aktywności, asertywności i empatii

 9. Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji

 10. Przeciwdziałanie depresji

 11. Tworzenie więzi społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu i atomizacji w społeczeństwie

 12. Działania zmierzające do zmniejszenia cierpienia i budowania w jednostkach poczucia radości życia

 

§ 8.

Fundacja realizuje swoje poprzez:

Działania nieodpłatne:

 1. Współdziałania z organizacjami, osobami i instytucjami w celu osiągania celów statutowych

 2. Organizowanie akcji poszerzających świadomość społeczną

 3. Upowszechnianie wiedzy zgodnie z celami Fundacji

 4. Prowadzenie serwisu internetowego zgodnie z celami Fundacji

 5. Organizowanie akcji medialnych i kampanii społecznych

 6. Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie celów statutowych

 7. Uczestnictwo w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania środków materialnych i technicznych służących realizacji celów Fundacji

 

Działania odpłatne:

 1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji i eventów edukacyjnych

 2. Czynny mentoring i coaching, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, poradnictwo i doradztwo

 3. Promowanie autorek i autorów publikacji związanych z celami Fundacji

 4. Działalność wydawniczą

 5. Organizację wydarzeń artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i naukowych w celu promocji wartości zgodnych z celami Fundacji

 

§ 9.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

 1. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o wartości 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Na fundusz założycielski Fundacji składają się:

  1. środki pieniężne w łącznej kwocie 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

  2. oraz majątek rzeczowy w postaci: laptop ACER model Extensa 5220 numer seryjny 73707637420, laptop TOSHIBA model Satelite Pro A200 numer seryjny 18230495K oraz drukarka HP Deskjet All-in-one 2280 nr seryjny CN8754R1G0 o łącznej wartości 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

 3. Na fundusz założycielski Fundacji:

  1. Wioletta Kastrau przeznacza kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz laptop TOSHIBA model Satelite Pro A200 numer seryjny 18230495K

  2. Dorota Szymonik przeznacza kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz laptop ACER model Extensa 5220 numer seryjny 73707637420 i drukarkę HP Deskjet All-in-one 2280 nr seryjny CN8754R1G0

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w Statucie. Środki przeznaczone przez Fundację na sfinansowanie działalności gospodarczej wynoszą 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych), a wartość przeznaczona na działalność statutową wynosi 2000,00 zł (dwa tysiące złotych), w tym 500,00 zł (pięćset złotych) gotówką, a 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) w postaci majątku rzeczowego.

 

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków zapisów;

 2. dotacji i subwencji osób prawnych i grantów;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;

 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;

 

§ 13.

 1. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 1. WŁADZE FUNDACJI

 

§ 14.

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

 

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

 2. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.

 6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w razie:

 1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

 2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

 3. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

 4. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Do pierwszego Zarządu Fundacji powołana zostaje Wioletta Kastrau jako Prezes Zarządu Fundacji.

 

§ 16.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 18.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.

 

§ 19.

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

 2. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Fundator

 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 4. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane ze środków Fundacji.

 

 1. SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§ 20.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty zobowiązań w wys. 5 tys. pln.

 2. Powyżej kwoty 5 tys. pln. do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 21.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

PKD 58.11.Z Wydawanie książek

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

PKD 70.22.Z Pozostałe Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

PKD 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

PKD 80.42.Z Prowadzenie kursów i szkoleń

PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura

PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenia biura

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 85.59.A Nauka języków obcych

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

PKD 86.90.D Działalność paramedyczna

PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

§ 22.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd.

 3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jej kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

 8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś zbycia lub obciążenia nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

 1. ZMIANA STATUTU

 

§ 23.

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 1. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 24.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

 

 

 

 1. LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 26.

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na podstawie uchwały Zarządu.

 2. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 

§ 27.

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

 

§ 28.

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone według woli Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 

§ 30.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Copyright © 2014 by Fundacja Lustra